Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pro rodiče předškoláků

Když se blíží čas zápisů do 1. tříd základních škol, mnoho rodičů si klade otázku, zda je jejich dítě zralé a připravené pro vstup do školy.
Jak se dá zjistit školní zralost dítěte a připravenost na počátek školní docházky?
Školní zralost je souborný název pro fyzickou a duševní připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte. Školní zralost dítěti umožňuje osvojovat si s úspěchem školní dovednosti a znalosti.
 
Znaky školní zralosti
Věk
K 31.8. má mít dítě 6 let. Dítě průměrně vyzrává až v 6.5 letech! Chlapci se vyvíjejí poněkud později - hlavně motorika ruky (projeví se v psaní) a soustředění. Ve většině případů platí, že pro dívky narozené od 7.-8. měsíce a chlapce od 3. měsíce je lépe posoudit školní zralost individuálně.
Zralost smyslového vnímání
Zrakové rozlišování:
-          zrakem rozlišit tvary od sebe,
-          orientace ve stranově převrácených tvarech
-          znát trochu abecedu, alespoň některá písmenka a číslice
-          Děti by už v září, říjnu neměly kvůli nácviku psaní a čtení zaměňovat písmena tvarově podobná (m-n), symetrická podle svislé (b-d) nebo vodorovné osy (p-b, j-l).
Sluchové rozlišování:
-          poznat první písmeno ve slově, poslední písmeno ve slově
-          syntéza a analýza slov (rozklad na hlásky: p-e-s = pes, a naopak složení slova z hlásek)
Zralost grafomotoriky a vizuomotorické koordinace
-          správné držení tužky, pozor hlavně u leváků
-          podepsat se aspoň křestním jménem a tiskacím písmem
-          Zabránit křečovitému (silný tlak) nebo nesprávnému držení tužky (hl. chlapci, kde pomaleji dozrává motorika).
-          Procvičování nejlépe kreslením všemi možnými materiály (voskovky, tužky, křídy, štětec aj.), malování na velký formát - uvolnění v rameni, lokti i zápěstí, event. cvičení podle různých sešitů ("Těšíme se do školy" aj.).
Řeč
-          Ideálně dítě dokáže vyslovit všechny hlásky do nástupu do ZŠ, protože chodit v 1. třídě na logopedii a ještě zvládat školu je hodně nároků naráz.
-          Toleruje se nesprávná výslovnost R,Ř, ale pokud dítě patlá více, uvažovat o odkladu.
-          Řečová vada bývá často doprovázena potížemi v čtení a psaní, což se může jevit jako dyslexie - primárně ale třeba upravit logopedicky vadu řeči.
 
Rozumové schopnosti
-          orientace v čase (včera-dnes-zítra, ráno-poledne-večer, řadit události chronologicky podle děje, vánoce v prosinci apod.), nemusí znát hodiny, měsíce a dny, ale roční období ano
-          třídění věcí podle velikosti, délky, množství, druhu (větší -menší, stůl-židle-postel x jablko)
-          materiál, z čeho věci vyrobeny (auto, dům, kniha, chléb, šaty)
-          pravolevá orientace
-          logické úvahy o pojmech (co mají podobného stůl a židle, košile a svetr aj.)
-          znát barvy, i doplňkové (oranž, hněď, růžová, fialová)
-          početní představy - jak vědomosti (kolik nohou má pes, kolik dnů v týdnu) tak dovednosti
-          počítat do 10 a zpět
-          sčítat a odčítat do 5 (tj. přidávat a ubírat z množství věcí), učit se to přes konkrétní příklady, může počítat v duchu i na prstech
-          znát vztah symbol - jméno - počet aspoň u některých číslic
-          znát číslice do 10 (není zcela nutné)
Jsou-li rozumové schopnosti výrazně nižší, spíše uvažovat o speciálním školství než odkladu.
Paměť
-          zapamatovat si větu 7-8 slov a doslova ji zopakovat
-          umět básničku, písničku
Chování
-          soustředěnost: schopnost soustředit se, zaměřit pozornost.
-          citová zralost: emoční stabilita - např. že dítě nebude reagovat na nezdar či nespravedlnost impulsivním výbuchem nebo pláčem.
-          sociální zralost: schopnost velkou část dne trávit ve skupině vrstevníků mimo domov, přijmout místo rodičů jako autoritu učitele, osvojení hygienických návyků. Např. vykat dospělým, pozdravit, poprosit, poděkovat, obléknout se, postarat o věci, obout boty a zavázat tkaničky na kličku, jít samo na WC, zvládnout školní jídelnu. I chytré děti mívají stres ze školy ne kvůli vyučování, ale kvůli strachu z těchto sociálních situací.
-          pracovní zralost: dokázat vydržet u úkolu a dokončit ho, i když nebaví. Souvisí s motivací. Měl by si večer připravit věci, sbalit tašku, ráno jít do školy, sedět celé vyučování, psát úkoly, mít pořádek v tašce a věcech, nezapomínat věci. Rodiče mají ještě v 1. třídě kontrolovat tašku.
Motivace
Jestliže se dítě o nic nezajímá, je spíše nezralé, ale také starší sourozenci nebo dospělí mohli dítěti školu odradit nějakou devalvující poznámkou. Některé děti jsou přirozeně temperamentnější než jiné, ale škola už to netoleruje, nutná určitá sebekontrola dítěte.
Lateralita
Jedna ruka bývá šikovnější, tu nazýváme dominantní. Podobně i pravá nebo levá noha a oko jsou dominantní. Je-li souhlasná dominance ruky a oka, pak jde o vyhraněnou dominanci, což je výhodnější. Jde-li o tzv. zkříženou lateralitu (dominantní pravá ruka - levé oko nebo naopak) nebo nevyhraněnou lateralitu (dítě používá obě ruce stejně), komplikuje to někdy trochu vývoj. Zrcadlové psaní zmizí většinou samo, není-li zkřížená lateralita.
Leváky není nutné nic speciálního učit, jen dbát na dobré držení tužky a sklon sešitu. Těžko se později přeučuje.
Nezralost
Projevy nezralosti tedy jsou:
-          oslabení některé psychické funkce při maximálně nižším podprůměru intelektu (jinak lépe zvláštní škola místo OŠD)
-          neklidné / utlumené děti
-          impulsívní / zdlouhavé projevy
-          nesoustředěné dítě, odbíhající ke hře
-          neobratné
-          nesamostatné
-          přecitlivělé, bázlivé, plačtivé / nepodřídivé, vzdorné
-          špatný kontakt s učitelem a dětmi, agresivita
-          stažené, negativismus, event. mutismus
Příčiny projevů:
-          nedostatek v somatickém vývoji a zdravotním stavu
-          opožděný mentální vývoj, snížený intelekt
-          nerovnoměrný vývoj a oslabení dílčích schopností (sluchového a zrakového rozlišování pro čtení a psaní, vliv mozkových dysfunkcí)
-          neurotičnost
-          zanedbanost výchovného prostředí
NÁCVIK
S předškoláky je možné cvičit některé psychické funkce a dovednosti.
Zrakové vnímání
zraková diferenciace:
-          rozlišování předmětů - vyhledávání dvou stejných předmětů (např. kostky mezi kuličkami)¨
-          odlišování věcí rozdílných (najít, co do skupiny nepatří podle barev, velikostí atd.)
-          vyhledání rozdílů ve zdánlivě stejných obrázcích
-          vyhledání stejných obrazců z několika si podobných
-          odlišení rozdílného obrazce z řady stejných
-          vyhledání "ukrytých" věcí na obrázku
prostorová orientace
-          vyhledání věcí na obrázku s pojmy dole/nahoře, vzadu/vpředu/uprostřed
-          vyhledání a určení místa věcí v místnosti s určováním změny jejich postavení v prostoru
-          obrázková bludiště
pravolevá orientace
-          určování věcí s pojmy vpravo/vlevo na obrázku, hračce i v reálu
-          určení změny postavení
-          určení polohy na sobě a druhém člověku
-          popis cesty do obchodu, parku apod. s pojmy vpravo/vlevo
zraková analýza a syntéza
-          skládání a rozkládání obrázků (fotek) z rozstříhaných částí
-          skládání a rozkládání částí stavebnic (rozkládací kostky)
-          puzzle
-          mozaiky
Sluchové vnímání
sluchová diferenciace
-          rozlišení zvuků - zavázané oči, poznat zvuk sirek, peněz, klíčů aj.), poznat hudební nástroje, poznat přírodní zvuky
-          napodobení rytmu vytleskáním (říkadla, básničky)
sluchová orientace
-          hledání schovaného budíku dle zvuku
-          hádání, co zvuk vydává
-          hry na slepou bábu aj.
sluchová analýza:
-          kterou hláskou začíná a končí slovo (co slyšíš na konci)
-          slovní fotbal na hlásky
-          vymýšlení slov na nějakou hlásku nebo příběhů
-          vyhledání předmětů na určitou hlásku či slabiku v místnosti
-          vymýšlení slov na nějakou slabiku (PO-stel, -lštář, -vlečení)
 
Náprava vadného držení tužky
Nápravy nejlépe kreslením.
Zásady:
-          nácviky v duševní pohodě, ne jako úkol, kde musí dítě obstát
-          střídat různé psací materiály
-          velký papír a uvolňovat ruku od ramene přes předloktí až po zápěstí
-          formou veselé hry: kreslit pohádky, příběhy apod.
-          před psaním rozcvičit ruce (kroužit zápěstím volným, pěstičkami, protřepat ruce, prstíky jeden po druhém do špetky palec k ukazováku, palec k prostředníku, palec k prsteníku atd. a zpět)
-          pozor na to, aby obrázek měl správné proporce, velikost a detaily (postava oči, uši, 5 prstů) - nácvik všímavosti k detailům pro psaní
-          vybarvování ploch, má být bez přetahování, nedotažení i odbytí jen vymíráním
Početní představy
Naučit formou her: čísla tramvají, čísla ulic, domino, člověče nezlob se atd. Nenutit, děti se samy chtějí učit - zvídavost je znakem školní zralosti!
Paměť
Učit se básničky, písničky, hrát pexeso - např. písmenkové
Projevy nezralosti
Příznaky naznačující školní nezralost jsou:
 • neklidné či naopak utlumené dítě,
 • impulzivní nebo naopak zdlouhavé projevy dítěte,
 • nesoustředěnost,
 • těkání mezi činnostmi.
 • varovným signálem může být, pokud je dítě neobratné, nesamostatné, zakřiknuté, přecitlivělé, bázlivé, plačtivé, pokud seneumí podřídit autoritě, je vzdorné.
 • varováním může být i špatný kontakt s učitelem a dětmi, agresivita vůčinim
 
 
Souhrn činností, kterým bychom se měli věnovat před nástupem do 1. třídy
 • po dítěti vyžadujeme jasnou a přesnou výslovnost
 • vedeme dítě k tomu, aby klidně a pozorně naslouchalo předčítání pohádek
 • vyžadujeme, aby dítě ihned vhodně reagovalo na zadaný úkol / rozkaz a důsledně sledujeme, jak jej vykonává
 • soustředíme dítě na vykonávanou práci a nedovolíme mu, aby se zabývalo vedlejšími věcmi / činnostmi
 • zvykáme dítě na to, aby denně plnilo drobné úkoly při domácí práci
 • zvykáme dítě na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo započatou práci
 • vedeme je k tomu, aby po hře uklidilo hračky, pastelky atd., po jídle své nádobí a příbory
 • vedeme je k tomu, aby při hře či procházce si všímalo zvířat, květin, aby umělo pozorovat změny kolem sebe
 • učíme je pozdravit, poprosit, poděkovat
 • navykneme je, aby ve stejnou hodinu vstávalo, jedlo, chodilo spát (přibližně 10 hodin denně)
 • naučíme je jméno a příjmení a adresu, kde bydlí jména jeho rodičů a sourozenců
 • naučíme je samo se obléknout a převléknout do cvičebního úboru a zavázet si tkaničky u bot.
 • učíme je poznávat barvy, kreslit pastelkami, malovat vodovkami, střihat z papíru.
 • učíme se společně zazpívat písničky, přednést básničky, říkanky.
 • učíme dítě připravit si jednoduchou svačinu, umýt si před jídlem ruce, zajít si na záchod.
 
Zvládne-li vaše dítě před nástupem do školy všechny tyto věci, nemusíte mít obavy.
Naopak je velký předpoklad, že ho škola zaujme a že bude dychtit po nových poznatcích.
 
Odklad povinné školní docházky
 
-          V první řadě je třeba říci, že každé dítě se musí zúčastnit zápisu do první třídy.
-          Pokud uvažujete o odkladu školní docházky pro své dítě,  požádejte o odklad již při zápise.
-           O odkladu rozhoduje podle školského zákona ředitel školy na základě vyjádření pedagogicko -psychologické poradny a u zdravotních důvodů i na základě odborné lékařské zprávy. Proti rozhodnutí se mohou rodiče do 15 dnů odvolat (běžné správní řízení).
-          O odkladu školní docházky dostane rodič písemné rozhodnutí ředitele školy.
-          O rok později nemusí již rodič znovu k zápisu a dítě je automaticky zapsáno do první třídy v následujícím školním roce.
-           K druhému zápisu ale rodič s dítětem přijít může a také to rodičům doporučuji. Jednak ředitel školy ví, že mu dítě do školy skutečně přijde a jednak se často už při zápise rodiče dozví nové informace, vybírají si zaměření třídy, jazyk a další.
-          Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
-          Opodstatněný odklad je důležitý a může být rozhodující pro další úspěšnost dítěte. Škodlivé jsou přehnané ambice rodičů, kteří „ženou“ dítě do školy, i když na to zjevně ještě není připravené, ale v poslední době se rozšiřuje i druhý extrém – zbytečné odklady. Ty mohou být stejně nebezpečné a škodlivé pro úspěšné zvládnutí školy.
-          Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.Výňatek ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), na základě pozdějších změn.
-   Kopii o povoleném odkladu školní docházky odevzdají rodiče co nejdříve ředitelce v mateřské škole. Jenom tak bude mít dítě zaručené místo v dalším školním roce.
 
 
SPRÁVNÉ DRŽENÍ TUŽKY
 
Pomozte dětem správně držet tužku
 
 • Držení tužky je stejné u leváků jako u praváků.
 • Rozdíl je v tom, že praváci tužku po papíře lehce táhnou, leváci musí překonávat tření podložky a tužku před sebou tlačí.
 • Tužka leží lehce na posledním článku prostředníčku, z jedné strany ji přidržuje bříško palce, z druhé bříško ukazováčku.
 • Zápěstí je uvolněné, není zalomené k tělu, pohyb vychází z ramene.
 • Kresba je plynulá, tenká i při použití měkčí tužky.
 • Je dobré každý den alespoň chvilku kreslit nebo psát ve stoje – na papír připevněný na stěně nebo na dveřích. Dobře se tak fixuje správné držení tužky.
 
 
Rozvíjení jemné koordinace ruky a tím posléze i kresby pomáhají činnosti zaměřené na zvýšení obratnosti jemné motoriky:
 • skládání kostek - věže, hrady
 • práce se stavebnicemi
 • puzzle
 • navlékání korálků
 • šroubování
 • stříhání a vytrhávání papíru
 • sebeobsluha - zapínání knoflíků a zipů, navlékání ponožek
 • pomoc při každodenních činnostech v domácnosti
 
Správný úchop psacího náčini:
Držení psacího náčiní ve správné výšce

drzeni-pera.jpg
Pro správné držení je vhodné používat trojhranný program (tužky i pastelky ve tvaru trojúhelníku). Nesmíme zapomínat na postavení ruky při psaní. Směr horního konce tužky směřuje vždy do oblasti mezi ramenem a loktem. Pohyb po papíře musí vycházet z ramene, ruka se neohýbá v zápěstí. Pozor na křečovité sevření tužky, od něhož se odvíjí nadměrný tlak na podložku. Kresba je pak vytlačená, kostrbatá.

Nesprávné úchopy
 
Pokud se některý z těchto úchopů, nebo jeho variant vyskytuje u dítěte v době, kdy začíná intenzivně kreslit, je potřeba úchop správně nastavit a začít fixovat. Pokud si dítě totiž zafixuje špatný úchop, náprava trvá mnohem déle.si dítě totiž zafixuje špatný úchop, náprava trvá mnohem déle. 
Hrstičkový úchop

hrstickovy-uchop.jpg

 
Špetkový úchop se silným přítlakem na psací náčiní

spetka-tlak.jpg

 
 
                                   Úchop s vysoko položeným ukazováčkem

spetka-vysoky-ukazovacek.jpg

                                          Úchop s palcem přes psací náčiní

spetka-palec-pres-pero.jpg

                                                    
Cigaretový úchop

cigaretovy-uchop.jpg

Kdykoliv uvidíte, že je úchop nesprávný, opravte ho. 
Správné držení tužky má vypadat takto:
Tužku držíme 2-3 cm nad hrotem, druhý konec tužky směřuje k rameni té ruky, kterou píšeme. Třetí prst je pod tužkou, zbylé dva jsou nad tužkou. Ukazováček není prohnutý, pokud je prohnutý, žák na tužku příliš tlačí. Můžeme pomoci popisem: prostředníček je postýlka, na které leží tužka, palec je peřinka a ukazováček polštářek.
 
Více informací na www.grafomotorika.eu